Chardonnay Fox Den

Narozena: 1. 12. 2018

Matka: Elizabeth Fox den

Otec: Knight Rider Onyx Moravia

Číslo zápisu: ČLP/JTK/97972

Výstavy: VN1, V1, VTM